logo
  • Home
  • Leden
  • Aan- of afmelden lidmaatschap

Aan- of afmelden lidmaatschap

Het aanmeldingsformulier vindt u onder aan de pagina!

Met ingang van seizoen 2017-2018 werkt de KNVB met de app voor het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF). Competitie-, wedstrijd- en teamgegevens worden dan gedurende het seizoen via deze app op uw mobieltje zichtbaar. Het is daarom belangrijk om naast correcte adresgegevens, altijd het juiste E-mailadres en mobiele telefoonnummer bij de ledenadministratie aan te leveren.

De contributietarieven die vanaf 1 juli 2019 gelden: 

De contributie (inclusief lidmaatschap en verzekering KNVB) bedraagt per kwartaal:
Kabouters van  4, 5 en 6 jaar € 16,50
7 jaar € 34,00
8 en 9 jaar € 37,00
10 en 11 jaar € 39,00
12 en 13 jaar € 41,00
14 en 15 jaar € 43,00
16, 17 en 18 jaar € 45,00
Senioren € 52,50 
Alleen trainend lid/senioren 7 tegen 7 lid € 16,50 
Zaalvoetbal € 52,50
Veld en Zaalvoetbal € 79,00 
Niet spelend lid en donateurs € 41,50 per jaar
Bijdrage kledinglease voor veld- of zaalspeler € 25,00 per jaar
Bijdrage kledinglease veld en zaal € 50,00 per jaar
Inspanningsverplichting t.b.v. Jeudvoetbal. Voor zowel veld- als zaalspelers geldt per 1 juli 2020 € 20,00 per jaar

Korting

Ieder 2e kind van het gezin (t/m JO19 (18 jaar)) krijgt € 5,00 korting per kwartaal. Voor het derde, vierde enz. geldt € 7,50 korting per kwartaal.

Kledinglease

De jaarlijkse bijdrage kledinglease van 25€ voor spelende leden geldt per soort lidmaatschap (zaal of veld).
Let op: De bijdrage kledinglease wordt à 6,25€ per kwartaal gelijktijdig met de contributiebetaling geïnd.
 
Als men tussentijds lid wordt, kan tegelijk met de eerstvolgende contributie-inning het reeds naar evenredigheid verschuldigde bedrag worden geïnd. Verlaat een speler tijdens het seizoen de vereniging, dan blijft de betalingsverplichting kledingklease voor de resterende periode tot het eind van het seizoen gelden. Als een lidmaatschap aanvangt na 1 april van enig jaar dan geldt, tot einde van het lopende seizoen, de betalingverplichting kledinglease niet. 
 
Inspanningsverplichting

Deze jaarlijkse bijdrage voor spelende leden t.b.v. de jeugdafdeling is in de ALV van december 2019 vastgesteld op 20€ per jaar.
Let op: De bijdrage wordt à 5€ per kwartaal tegelijk met de contributie geïnd.

Aanmelden

Aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministratie te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens moeten worden ingevuld: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 3 jaren heeft gespeeld. Ook moet een kopie-legitimatiebewijs en pasfoto worden bijgevoegd. Voor juniorleden en pupillen dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet-spelende leden. Kaderleden zijn verplicht zich als niet-spelend lid aan te melden.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden met afgifte van een automatische incasso.

Nieuwe leden betalen lidmaatschap vanaf de maand waarin het lidmaatschap effectief is. Pro rato zal de contributie over het eerste kwartaal van lidmaatschap worden berekend en geïnd via automatische incasso.

Betaling contributie

De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso geïnd op of spoedig na 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.

Leden bij wie de automatische incasso niet per de eerste werkdag van het kwartaal kon worden geïnd, worden direct schriftelijk gemaand om de contributie alsnog binnen veertien dagen op de rekening van de vereniging bij te schrijven. Heeft na veertien dagen geen betaling plaatsgevonden, dan ontvangt het lid een tweede en laatste schriftelijke aanmaning met een termijn van 8 dagen. Is de contributie na die acht dagen niet betaald dan geldt aansluitend een speelverbod (onmiddellijke uitsluiting van het spelen van wedstrijden en trainen) totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

In het geval een automatische incasso gestorneerd wordt, dient u zelf direct actie te ondernemen en het achterstallige bedrag over te maken op bankrekening NL18RABO0309008751 t.n.v. v.v. LTC met vermelding van de naam van het betroffen lid.

In bijzondere gevallen kan door het bestuur ontheffing worden verleend inzake de verplichte automatiche afschrijving om in plaats daarvan per kwartaal per acceptgiro te betalen. Hiervoor kunnen leden een schriftelijk verzoek of via e-mail indienen bij de secretaris.

De contributie van niet-spelende leden wordt jaarlijks verrekend en moet voor 1 november betaald worden.

Voor elke acceptgiro wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Regelingen

Speciaal voor jongeren uit gezinnen met weinig geld, zijn er allerlei financiële regelingen waarmee ouders/verzorgers het lidmaatschapsgeld van een vereniging vergoed krijgen.

Kijk voor meer informatie op:

• Jeugdsportfonds (drenthe.jeugdsportfonds.nl)
• Meedoenregeling gemeente Assen  (meedoenassen.werkpleinbaanzicht.nl)              
• pdfFlyer_meedoenbeleid_2016.pdf

Beëindiging van het lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar er op volgend. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met een opzegtermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Pupillen van 4 t/m 9 jaar, voorheen de E en F junioren, kunnen hun lidmaatschap 2x per seizoen opzeggen. Voor 1 januari en voor 1 juli met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk per brief of e-mail bij de ledenadministratie te gebeuren. De vereniging verplicht zich de opzegging per mail te bevestigen.

Bij tussentijds vertrek vindt geen restitutie van (of een deel van) de contributie plaats. Het bestuur kan hier eventueel een uitzondering op maken maar te allen tijde dient de K.N.V.B. bondscontributie voor het gehele jaar door de leden te worden betaald. Op de bondscontributie zal geen of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de ledenadministratie of in de commissiekamer. U kunt het formulier hier ook downloaden en thuis digitaal invullen. Na uitprinten kunt u het ondertekenen en inleveren bij de ledenadministratie.

Door hier te klikken kunt u het AANMELDFORMILIER DOWNLOADEN. 

Inleveren kan bij de ledenadministratie of in de commissiekamer in het LTC gebouw.
Per mail ledenadministratie@vvltc.nl of per post insturen is uiteraard ook mogelijk. 
Het postadres voor de aanmeldingsformulieren is:

Ledenadministratie vvLTC               
Postbus 407
9400 AK ASSEN